รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รอบ 12 เดือน 2562