พิธีปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รุ่นที่ ๒