การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต