การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ แก่เครือข่ายบริการสุขภาพปากพะยูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง