ตรวจเยี่ยมจากทีมบริหารโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขสำหรับบุคลากรและอาจารย์ ทุน Temasek และ NYPI ของสาธารณรัฐสิงคโปร์