การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒