พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒