ต้อนรับคณะจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริหารสุขภาพสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง