การประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง