ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง