อภิปรายร่างรายละเอียดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (มคอ.๒) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก