รายงานสรุปการจัดการความรู้เรื่องการการจัดซื้อจัดจ้าง-โดยวิธี-e-bidding