กล่าวปิดการอภิปรายร่างรายละเอียดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (มคอ.๒) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก