ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒