ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามพันธกิจ และกลั่นกรอง พิจารณา งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)