นายพยงค์ เทพอักษร

ตำแหน่ง: 
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง: 
หัวหน้ากลุ่มงาน