สอบโครงร่างการวิจัยในรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)