ร่วมประชุมเครือข่าย ๘ สถาบันอุดมศึกษาและ ๒ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง