นักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์