ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากเครือข่ายสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์