การประชุม โครงการค่ายอาสาสิรินธรตรัง วันที่ 25-27 เมษายน 2557 ณ บ้านเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ. กันตัง จ. ตรังและ ประชุมการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน