ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบภายในจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒