กิจกรรมละหมาดญามาอะฮ์ และพิธีอัรวะฮ์ ขอดุอา เพื่อเป็นสิริมงคล ในการเข้ามาใช้ชีวิตในครอบครัว"สิรินธรวัลลี" (ศาสนาอิสลาม) ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในโครงการรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สิรินธรวัลลี ปีการศึกษา ๒๕๖๒