ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว และการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข