สังเกตการณ์เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีในการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มาจากยุงและแมลง