ร่วมรับฟังผลสรุปจากคณะตรวจสอบภายในจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒