การประชุมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อรับฟังและทำความเข้าใจระบบฐานข้อมูลของสถาบันพระบรมราชชนก