ประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายผลและพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์