สำรวจพื้นที่ สนามกีฬา วสส. ตรัง ร่วมกับสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ตรัง เพื่อใช้ในการโอนสนามกีฬา ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 22 เมษายน 2557