ร่วมต้อนรับนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และคณะในโอกาสร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในการปรับเปลี่ยนฐานะเป็นนิติบุคคลสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข