พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในการปรับเปลี่ยนฐานะเป็นนิติบุคคลสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายภาคใต้