มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๑ ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒