ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓