ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓