พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)