นายไพทูรย์ อัมรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนร่วมเป็นวิทยากร ติดตามการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข