พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ ๑๘ (CPIRD ๒๐๑๙)