โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓