ให้ความรู้ในโครงการปรับปรุงโภชนาการ และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี