ประชุมวิชาการ "ก้าวใหม่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางสถาบันพระบรมราชชนก"