รับประกาศนียบัตรหน่วยงานดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ มหาชน) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม