นพ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกและคณะ เยี่ยมค่ายอาสาสิรินธรตรัง