คณะกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒