ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ รองรับขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบสุขภาพ Service Plan