โครงการค่ายอาสาสิรินธรตรัง ณ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง