โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมด้านการสร้างเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยตามแนวทาง MOPH ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒