ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย