ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้า