ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง