พิธีเปิดงาน MOOK ISLAND NIGHT PARTY โครงการค่ายอาสาสิรินธรตรัง